Friday, September 26, 2008

Tomging beh toh kisai

Mi tampi te ka behmin toh kisai in buai un ka thei hi. Ka theihsiam bang in hong gen chian ning. Tomging pen pupi min hi a. Ama suan leh paak tengteng in behmin ding in Tomging kila hi. Pupite mi neizo leh ton zou gige ahihman un thawm na nei gige uhi. Tua pen tonton, tomtom in gingging uh ahihna uh pansan in Tomging te chih na tang uhi. Tombing a kichi pawl zong om hi.

Kei zong Tomging tapa ka hihna khang gui pen hi bangdan hi. Khang 14na lam kahi hi. I theihsiamna ding in khangkhat kaan geihgeih in khanggui ka hong gen ding. Zomite min phuahdan thei chiat i hihman in.

Tomging tupa Ginglam. Ginglam tupa Lamhen. Lamhen tupa Henzong. Zongawn tupa Enthual. Enthual tupa te lak ah khat ahi ka papi Thualchinthang. Thualchinthang pen nidang a Burma store nei leh enkaaipa ahi. Kei pianna pa pen pasal ah a liina, Kaimung. Kapa tung geih a pen aneulai in si. Amin ahihleh Lousuanpau. Kaimung tate lak ah anihna kei Kamzalian, ka nu pa ( kapu) tam'a min kiphuak Luankam-Kamzalian kahi. Hibang teng thu a om man in kei pen Kamzalian Tomging kichi hi ing.

Pupi lamte ahihleh:


Tawmging pa Phutsuang. Phutsuang pa Suangkop. Suangkop pa Nawphut. Nawphut pa Kipmang. Kipmang pa Zo [Zomi].

Reference:1. Autobiography of Awn Za Nang
2. Thu leh LaaTOMGING LAIBU

No comments: