Saturday, September 27, 2008

ZOMI LINGUISTICS

I ZOMI pau ZOKAM pen Roman script zang a I gelh chiang in buaihuai chih kitel mahmah. Tu hun in ah Computer toh pang in Pau Chin Hau lai pen puah in a FONT bang bawl in gelh ki pan ni. I kigawm theihna uh lampi khat zong hi kha in teh! Mizogam a YMA ten a si leenkhop la ate uh Pau Chin Hau laimal zang in laabu bawlta uh. Pau Chin Hau lai sin peuhmah phot le hang a hoih diam maw chi mai ing.


 

Roman script pen ei pau gelhna ding a bawl a hi kei a I va zat mawk pen zong hong buaihuai thei mah hi. I gelh chinag in a higeih pen kizang kha theilo ahihman in a nail eh kituak deuh pen in kigelh zel in mu ing. Zolai I gelh ching in X peuh R peuh leh Y peuh kizang ngei chi hang a tulai pawlkhat ten kizang thepthup zel.


 

YMA te'n hong suhsak I chi diam mo.. a mau laabu a bawl khiatna uh a sawt simta hi. Pekkhat lamah Roman Script in ah a khat lam ah Pau Chin Hau laimal in a gelh ua, kei a Pau Chin Hau lai theilo pen in ah kasim thei pah hi. Zattuak mahmah sa ing.


 

Tualo in pau leh awkaih toh kituak a gen a om laimal Tibetante a zong hi. Ei a ding in sin a zang ding chile hang hong buaihuai deuh diam maw. Chihna in ah I theih leh muh ngei zong hikei in kipom thei kei deuh le kilawm peuh ka chi hi.


 

Tulai in I laigelhdan lunghimoh chiat in kikum keukhou hang. Hoih. Genkhop ding leh kikup khop ding bel himah. A hihhang in lailamsiam Linguist chih bang ki omlo ahihman in a hoih pen leh a hiding pen bang in zong kikha theilo hihang. Poi mahmah.

No comments: