Wednesday, October 29, 2008

Festivals of Zomi

Tutung Diwali festival hun mazek in kalawm pan, "nou festival bang bang a" chi in a hong dong hi. Gen di ka thei khol kei. Nam khat bang in I din ut tei hang in festival (pawi)neilo chih bang hitheilo kasa hi. A hong dotna dawn louh di lah hilo chin in hibang in ka dawng hi. Festival bangzah hiam ka nei ua; Khodo pawi, Sial sawm pawi chihte ahi. [Zomi nam ni a thupi pen a I zat uh va gen kha laizang maw, pawi (festival) sakha laizang in, minam khat I hihna uh lah doubtful hi nalai].

No comments: