Thursday, November 13, 2008

The dividing line-Who knows?

Tulai in i omna munleh hunte toh kisai in innkuan vaihawmna hong hih buai thei hi. Bek tham lo in siluang tung ah sep leh bawl ding bang a hong om chiang in innsung dongta ten bang ta sem a i philantrophic organisation ten bang tan sem ding chih theih haksa pi ahi...

No comments: