Thursday, November 13, 2008

My place in the community

Tibeto-Chinese->Tibeto-Burman

->Assam-Burman->ZO->ZO

->ZOMI [ZO]->Kipmang->Nawphut

->Suangkop->Phutsuang

Tomging (Tawmging)

 
 

Sim Hang 

Ging Lam 

 
 

Hang Sel 

Lam Hen 

 
 

Sel Hong 

Hen Zong 

 
 

Tuang En 

Zong Awn 

 
 

En Sawn 

En Thual

 
 

Awn Za Nang+Enkhoniing

Thualchinthang, Chingkhanman, Tunkhanchin, Lousuanpau, Ningzaching, Kai mung, Vunglal, Endim

Ginglianthang, Kamzalian, Thangkhanlal,
Niinglunmawi,
Langbiaklian, Lalbiakthang

The lists are in the making...

Yet to come... 

No comments: