Thursday, February 12, 2009

[SSPPNet] PTC heutute toh-regarding.

Hibang in ka kupnawn hiven: 11-02-2008:

Customary law toh kisai paidan hong geelding in [code of conduct bang pian] Zomi Council kaan omkei chilel ing. Highest Authority in koih ni ei. A mipiten hoihtak thuap peuh le hang hoih mai ding hi. Tribe pai kei ni in, Nation dan in ZOMI min mah toh pai le hang hoihsakna lianpi nei ing. Tribe wise in buaipih veivai kei ni. Midangten hong nuihsan kha in teh!

Kitenna kia hilo in kibal-leh-kisiatnate; mimal, innkuan leh beh leh namke te i buai chiang in ZC lou in thu hong vaihawmsak zoulou ahihlam zong phawkhuai sa ing. Customary kitenna pen saptuam/tribe in buaipih ding in ah, innsung leh beh leh a lianzaw buainate pen ZC in buaipih ding chih bel customary law dukdaklouh vai sa ing ei; paidan kichian neilouh vai ding ahihman in ZC level ah nna teng saisawm ni ei guai! Tribe council leh ZC koi lianzaw chih bang dotna hong om leh kilawm maw...

ZC in a local toh kituak in power pen delegate sukgeih leh hoihmai ding hi. Kitenne Certificate pe ding ahihleh local body or Village Authority hileh.

Christian Marriage Act pen ei a ding a zattheihloh chih zong mangngilh kei ni. 2006 in latest update edition ka lei laibuta pen ah zong bangmah modification om naikei. Tuni tan in ki modify ta chih zong simkha nai sam keng.Awlmohna toh,

Kamzalian
Vasant Vihar
Delhi

No comments: