Sunday, May 10, 2009

Ka nu uh phawkna laa...


Ka lungzuanna laa uh-khanglui laakaih:

Zingkhual zingzin tuun nem aw
Tuang nong tun ding haibang ngaklah in
Na von teng galkhua dak ung
Tuangtung ding lambang pak a sang’bang nouh ding
Lunglai ka gel uh tuun ngaih aw nun in nuam
Lunglai i gel piandang huihkhi honglang veh
Lawmgual ngaih leh na von teng zinbang liing ung
Haibang ngaklah ka tun nem tuang hongtung veen
A tongdam leh a banjaal la maimawng e
Na lawmlawm e, tuun ngaih aw, tang laizom aw
Zanchiang zalmang a hiam aw, tak simthu hiam chi jel veng e
Ningtui tulhlouh sakduang lam bang ka vel louh,
A kop a kulsin a zaal lunglai ka sial guabang hin gimnam lou e
Pianna tun leh laizom aw, kong ngaihman in
Daidam kulsin phual giabang hong zuun ung
Na ngai dih ve tun ngaih aw, tang laizom aw
Ngaihkhua hongtuah mi zatam zinbang liing veh e
Hambang na vaihna uh singgam lei ah
Ngaih khua hongtuah melmak lawmgual zatam sang e
Chi bang hawmthoh lungchim a na et ngamlouh
Na sawn mom zong tuun aw leentual tai ta e
Sau daidam leh na sawn mom laukha zuang in
Gamthaang bang nong vil nam maw, tun ngaih aw.


Lungzuan laa- tulai laakaih
Zingkhua zingzin tun nem ngaih aw
Tuang nong tun ding hai bang ngaklah in
Navon teng galkhua dak ung e
Tunngaih tuang hong tung limin dang sang

**Kop a kulsin sambang a zaal
Pianna tunnu leh ka laizom aw
Mubang kong ngaih lai ah na sang
Hehnem di’n laukhasiang hong leng in

Ngaihkhua hong tuah siing gamlei ah
Hambang huai lawmgual za in tam sang
Mubang hong ngai mi zatam te
Luankhi toh ziin bang liing uh e

Anbang ka it tun leh laizom
Ngilhni tuang tung lou ding simlei ah
Ngaihlai puan bang hong thak zel hi
Samtui bang phul e ka dah luankhi

Ngilhmoh ka tun leh laizom aw
Kulsin daidam tangsa phual gia bang
Hong zuun ung e na nuachiang uah
Ngilhmohna lumsuang dohnem bawl ung.

COMMENTS
ZOGAM.COM
Comments (9)

1. Written by revthang, on 10-05-2009 15:31 , IP: 118.33.232.55
Lian & family: na lunggeel uh kon phawkpih ua, tunnu & laizom ngaihna la sim haksa kasa mah mah uh. Khasiangthou khamuanna na tung uah hong tung hen.

Rev & Mrs V.Ginsianthang
2. Written by Vangngaihk, on 11-05-2009 09:59 , IP: 164.100.1.9
Lung khoih mahmah. Na kahna awging leh na mittui te un khamuanna hon puak hen aw.Leitung zaw it leh ngaih gibang khenna gam hi.Tua ding mah a Siamtu'n a siam hi lel e.Khenlouhna Gam ngaih huai hina e maw ? Huai ginna nei in pai teitei ni e,Guai.
3. Written by triek, on 11-05-2009 21:25 , IP: 121.245.216.39
Nothing can replace the love of a mother ci di a hi, i Nute a damlai mah2 a a itna thei a, nute honor tu i hih chait di deihhaui a hi
4. Written by dam maw, on 12-05-2009 12:03 , IP: 122.163.230.215
Nute' itna zaw theih siam a hak a, hong omlouhsan ding bang uh ngaihtuah khak ni chang in khasiatna mittui a pawt zungzung zel. A na omlouhsan ta te Toupa'n khamuanna hong pia hen!
5. Written by Hoihe, on 12-05-2009 17:31 , IP: 202.89.67.34
.." Tun nu itt na Lian E.. Tun-nu itt lou om diam aw.. Kilbang khang khia mom nou teng in.." :)
6. Written by puthil, on 13-05-2009 14:13 , IP: 121.241.112.130
Pu Lian aw, a thute gil thei mahmah ei, mihingte'n i ut leh ut louh ziak hilou a, i tuah touh zel hitel a maw, thuneihna i neih louh dan ngaihtuah thak2 in om.

A lathu in agen bang a, muanna i ngakna van Pathian lou ngal khovel ah zaw ei hon neem & khamuan zou ding om lou hi.

Khanglui lakaih mah in tulai lakaih sang in athu tuun gik zaw tham hi ve aw maw.

Sakduang pen sakluang ahizaw diam?
7. Written by kamlian, on 13-05-2009 14:34 , IP: 122.160.59.32
Thanks all for the kind comment.
sakduang mah ding hi. siluang dan a ka address hilou [si mahleh] ahihna ah. Lapau sakluang bel om ngei in thei keng.
8. Written by Ching Mangte, on 14-05-2009 08:30 , IP: 211.236.142.206
Ulian te aw,, nangaihtuahna uh hon phokpih in athak2 in koule kon dahpih thu uh hon kum ung. Khatveitei kimuh non ding lamen theidia om a, khenlouhna gam a Toupa angsung ngeia natleh sat omnon him2 louhna a kimuh kal ngaklah tak in, ikhitui tejiak a kisuthadah mai lou in mailam en in hangtak in paijel ni maw,,,
Aw Edenthak in nunnuam ah hontunin
dahleh kap a gibang kikhente leng khawmleng.
Nunnopteng kimdia lambang honpak jel nung.
hiai leitung mubang ngaikei ni a gam ah zaw,
Amen hongpaiin Toupa Jesu.
9. Written by kamlian, on 16-05-2009 11:24 , IP: 59.177.76.231
A limlak en ut te a ding in Mom & Biak

ZOGAMONLINE.COM

feed12 Comments
keikahi
May 16, 2009
59.177.76.231
Votes: +0


A limlak en ut te a ding in http://4.bp.blogspot.com/_wIqN... Bbiak.jpg
report abuse
vote down
vote up
zokhual
May 14, 2009
61.2.182.93
Votes: +0


Loupi lua e, a pa Gin. a comment ding dan le thei zezen keng.
report abuse
vote down
vote up
Muvanlai
May 13, 2009
122.163.228.253
Votes: +0


Ci mawk mawkle, thu-le-la a zaw first person singular number a ki gen/gelhte'n i lung sung hon sun kha diak khol hileh kilawm hi a.

Pu Kamzalian Tomging-in a sanggam laina teng kaankuah vek a la a gen se se, cihdan siam sa citciat ing. Ngaih pha mahmah e.
report abuse
vote down
vote up
keikahi
May 13, 2009
122.160.59.32
Votes: +0


A laa ngaihkhiat theih mah in teh. Hong upload mawk leng maw. Personal lua kasa a a link ka hong khak mai aw.
report abuse
vote down
vote up
whoami
May 13, 2009
59.177.70.39
Votes: +0


Laphuah/gelh siam mahmah hi ciai @Keikahi. Ngaihkhiak theih ding a record omlou a de aw?
report abuse
vote down
vote up
Zauva
May 11, 2009
164.100.24.182
Votes: +0


Kam Tunnu leh Zuapa ngaih pen simlei tung a abei ngeilo ding khat ahi hi.Ei mah2 zong tun leh zua ihong kichi chiang Tunnu leh Zuapa thupi zia kichian sem2 ding hi.Hilezong,Simlei tung vaibel thutuam pi hi-a tangton tangton vai ding hilo chih ding mah hin kimu hi. Sian huaina hang in hun in lailung natna Kross damna in hongpuak sak khinta ahihman in Amah tung a lungdamthu koh kik2 ding kipha mawh bangve aw maw....!!!!
Ala thupen thupi mah2 a ngaih mah hi....Topan thupha hongpuak ding hi...!!!
report abuse
vote down
vote up
keikahi
May 11, 2009
122.160.59.32
Votes: +0


Thanks for the kind comment.
A sak/kaih ki bawl khinta. Tulai lakaih pen haan hon nin kisa khinta. Khanglui lakaih pen saksiam viau a ngai.
report abuse
vote down
vote up
rangkachak
May 10, 2009
86.166.84.137
Votes: +0


UKamlian, hiai phawkna la fuh & ngaih mahmah sa ing, zong aphuaktu siam ka sa hi.

Asak/akaih dingdan bangchi bang ade aw..
report abuse
vote down
vote up
zosiam
May 10, 2009
125.63.104.214
Votes: +1


laidiip hon vut chenchen e! Na laizom ka sengual hi e..lungtup mualsuah lou a kha phamzaw lai ah nalua sa ing!
report abuse
vote down
vote up
phualva
May 10, 2009
59.161.80.233
Votes: +0


mothers day ni a ding na hon phuak fuh mahmah ei.

genzom daih le, ei lawi zosuante lak ah mother's day hi ki ngai poimoh vak lou abang na chi uhia?
report abuse
vote down
vote up
kawlva
May 10, 2009
59.178.177.153
Votes: +0


lungsung hon khoih mahmah sam e..
report abuse
vote down
vote up
ppguite
May 10, 2009
122.163.204.221
Votes: +0


Ngaih mahmah ei na la.

1 comment:

Muanthang Zou said...

'Tulai laakaih' chipen umlou hileh....na thugel man lou ding dan hi'ng. a 'khanglui laakaih' a sim jong hahsa hia...bang chi sah ding a ta diai? Anyway...Kulmut mama e....a thu angai seng in nahngehguh a sun ka chi...