Saturday, July 11, 2009

Mun leh mual neitu

Ccpur ah eipawl in I gam ci a I gen ding pii a om kei hi. Mite gam ah teeng hi hang. Sumchinvum, Gelzang, Thingkangphai-Haokip te a na hi valong koi veh aw. Pangzawl, Panglian, Phailian, Bawhlui te zong Kukite a mah na hi hi. Mualsan pen zong na ki leikhia hih tuak.Tualo in lamdang khat bel New Lamka, College kiimlak zong KUKI te amah na hi kha a Mangkholam hauhsakna ana hi ngei hi. College Veng pen Janglian Veng ana kici ngei hi deep veh aw. Ka khua uh Tangnuam bang zong Haokipte reserved na hi kha in Thingkangphai hausapa kiang a pat ki leikhiatna dan khat bel a om hi.

Ka pu in Mualpi ah a ten lai in Khua saat theihna phalna bel na mukha hih tuak hi. Bang hang a khua thak na saatlo hiam bel thei keng.

Teisiang lah geen loh a maang. Singngat pen Zoute ahi. A dang te gen seeng kei ni.
Tu hun in ka gam uh ahi ci in unau KUKI ten hong tuh bawl theihna uh om in ka thei kei. I tenna mun peuhmah ei gam hilelta hi. Innmun lougam leikhia I hihna ah a neitu pen eimah hita hang.

3 comments:

H.Liankhanlam said...

I Tenna gam lian pipi i buaipih sang in ei gam, innmun dia i leikhait zawh chiang buaipih lel le buaina a tawm deuh diam ka chi?? A kua kua a ding in...

Joy Tonsing said...

JANGLIAN Veng na chihleh nidang a Tangnuam hausapa'n ka veng ua JANGLIAN Veng chih signboard hong taksek a nitak chiang a na kilamang zel "ZANGLIAN" Veng chia kisim inchin kuaman kideihlou!!!!!

Lian Jacob Tangpua said...

Wow! Huchi ana hidan eivele maw.

History khawng ahi dan2 a ihong theih chianga nuam hivo maw. Eilawi in akkhen chia phum mang theih teng phum mang sawm ihi di uah aw chih sim2 a om. I suut chiang ua koi hiam apn chauh suut mah kibang.