Sunday, August 23, 2009

Hanlung Ciamni (CSA Lapi)

1. Vabang pil ding hun tuang hong tungta
Hanlung ciamni seino lia leh tang
Guabang hin na’ng omlo simlei-ah
Ih Zogam nunnuam lobang tulta


Hanlung ciamni seino lia leh tang
Siam sinthu anglai paibang pom in
Vaimang siamsil siam bangin sinleng
Namcih zata tawh tanbang kim ding


2. Anbang itna tawh tukawl tawi-in
Nam cin zatamte lung kihual leng
Zolei kilbang hong khangto ding a
Lobang tulsa thelbang thokik ding

3. Maciang suan ni e ciin leh tuai aw
Lungtup teng mabang I tut dongin
Vabang pilna ding siam bang'n sin leng
Nunnuam in ih leng ding Zolei ah.

No comments: