Sunday, August 16, 2009

Khanglui paunak in

numei thu leh logam thu in ki thangpai pen, kiheh suah pen, ki khasiat lawh pen a cih ahih mah bangin, upa Am Awn leh Cin Thang kikop in Thual Vum thah leh mat, neih leh lam, theih leh siam lamah zong pha lo ahih man uhin a el bawl tham lo-in innpipa pu Khup in bangci leh a gawi thei ding hiam, ci-in a hanciam uh hi.

Tuabang hun laitakin sahang khat laang in sial a nee nee hi. Tonzaang. khua zaangpi in tua sahang a ki sawm hi. Thauneite in thau tawh a pang uha, thau nei lo mipi teng in tua sahang a hawl uh hi. Tua sahang laang a omna in tu-a Havom nuai teng ahi hi. Tua sahang laang Thual Vum nau pu Tut Za Lian in a man hi. Tua ciang in upa teng in pu Tut Za Lian pen pu Thual Vum nau hi-a, a inn uh tun loh a sawm a lawm, a beh a phung a u anau teng uh tawh sahang a aai ding uh hi. Tua hileh innpite leh ei upa hausa dang te inn dai ding hileh, cih a theih uh ciangin pu Khup, Hau Cin Khup a hopih sim uh hi. Pu Khup in zong, kua mat kua mat hi ta leh, innpi tut ding a ci-a, innpi a ki tun hi.

Ahih hangin a aihna, a khim nadingin sial pen Thual Vum te sial laikaang a mat sak a zatsak veve uh hi. Tua sahang khimna tawh kisai a bei kheempeuh teng Thual Vumte sik ahi a, a min pen innpite in a tang ding ahih ciangin, Zong Thang in tua a sa aihna uhah a nuai-a, a la phuahsa a sut hi.
(1) (a) Khuamual lumsuang cian tungah va bang tuang ding aw gual banzaal ka kawm lo ee
(b) Gual banzaal ka kawm lo ee, gual namtem ka kuah lo ee, ci-in a la phuahsa a sut hi.

Zong Thang in hih la a sut ciangin innpipa heh in Zong Thang a vua hi. A vuak zawh nungah: “No, Tawm Gingte ki phasak; zi ma nuamte, zawlgai nuamte na ngai tadih un. Tu nung siah no Tawm Gingte in zawl na ngaih uh leh sialpi, zi na maak uh leh sialpi leh zabo, beh dangte in zawl a ngaih uh leh zabo, zi a maak uh a sialpi, tua ci bang in hong gawi tuam ding ka hi”, ci-in a tai gawp lai hi.

Tua ciangin Thual Kham in: “Hau Cin Khup ong tua cih sam kei ve, ong khasia vanglak le ung na khua phel khat ko aa hi lo maw,” a cih leh, Hau Cin Khup in tam khat a ngaihsut khit ciangin: “Himah ei, khial mahmah ing ei”, ci-in a zu neek Zong Thang a hawh hi. A hih hangin kilungkim thei nawn lo ahih ciangin hih bang in a vaihawm uh hi.

Tonzaang khua lui khua laiveeng Thual Kham innah Tawm Ging beh sung a upa teng ni thum sung lo kuan lo, singpua loin a ki kum uh hi. Tawm Ging beh teng peuh mah leh tanu khak mak leh tuu leh tate teng tawh: “ Sim ih suah leh suah khat, Mal ih suah leh suah khat, Vai ih suah leh suah khat, khe khat tawi khut khat tawi bangin lai khia ding hihang; ih tun tunna -ah ih maakpa Cin Thang hausa sak ding hihang," ci-in thu ciam in sial khat a ban uh hi. Tua hun laitakin Tonzaang khuapi khing keii-a, ki lungleeng mahmah hi. Thamloin khua taw pan sakhi khat khua sungah hong tai to-a, zaang tung dong a tai suak hi. Tonzaang khuapi kitam kham pet mah ding hi, ci-in ki lung kia peuhmah hi.

Tua ci banga, innpipa leh hausa upa teng khuak na liang a, a om laitak uhin, upa Am Awn tapa Khai Tuan leh upa Cin Thawng tanu Vung Khaw Zen kiteeng uh hi. A Cin Thawng zi Nial Niang leh Thual Kham ki unau uh ahi. Tua bang-a, ki nai dim diam ahih mah bangin, Am Awn in a tapa' sungpa Cin Thawng na zo hi. Cin Thawng in a sungpa Thual Kham na zo sawn hi. Tua ahih manin a thuciamna uh a ki pelh hi.
Tua ciangin Thual Kham in: “Thual Vum aw, tawp hoh peuhmah in”, a cih leh, Thual Vum in: “Saipi ha paaksa, ngaltang ha paaksa tum kik ngei kei, pasal hih zahta-a, sial ban lianga thuciamsa tawp ni nei lo ding hing. Hong zui nuam teng in hong zui, hong zui nuam lo teng khawl un”, ci-in khuavong lawmpi, sawmpi khawlhna innpi kulhpi, hualcial tawh lo gam (1) Seekken nai,(2) Seekken gamla, (3 ) Khauzaang tung nung, (4) Khauzaang nuai nung, (5) Laitang, (6) Gun ngah suk zaang cial thum pha, (7)Tonglui, (8) Suang lo, (9) Pal zaang bun lei leh, (10) Ciak lui bal lel, tu-a teng pen taanglai a Hong Thual in Lamzaang innpi leh lo gam teng Seel Tawng suan sawn a sanggam pa Thual Suan leh a tapa Zong Khamte nusiat mah bangin Thual Vum in a sanggam pa inn tuan nai lo Neng Gin nusiat leu leu in Kawlzaang lal ding in a ki thawi hi.

Tua ciangin Tawm Ging sungah Thual Kham ngai teng ciam peel in, a tanu khak uh Bawmkhai sunga Kam Vial suan teng tawh a khawl kik uha, Tawm Ging sungah Zong Thang, Thual Vum tanau huaiham teng leh;ta mo khak Bawmkhai sung a Hang Dam suan teng tawh beh tuam tuam in inn sawm leh lawm pawl khat tawh a kigawm in inn (40) bang daktal tum viau viau in lal khia in, Kawlpi gam Kanki (Kangyi) Thazakong a tung uh hi. Tua lai-ah Goih Ning pasal Lam Kam a maakpa hausa sak in nuamtak a teeng uh hi.
Tua ci bangin nuamtaka, a teen hun laitak uh in a pa Zong Thang leh a tanu Vung Vai pen tua lai munah a si hi. Limtakpi in aakgia sawnkaai tawh tang ngeina mah bang in a kivui a, Thual Vum in a nuai-a, la dawng (4) na phuak hi.

(1) (a) Kawi tawh lai lak ciau lui lumsuang khua mualah khawl vum tah ee;
(b) Khuamual tulnah liap silsial ee sang sum lu vau paak bang ee.
(2) (a) Taang ka langlam bahkhi vui cing thai ang nun thei san bang ee;
(b) Sangcih kaap leh sesum lam aw gual tawh tan bang kim ing ee;
(3) (a) Pupa siam sinthu ka zuihna zin in ka tong sang thei ee;
(b) Zata'n om lai a vei leh aw ka siangah tuang tung hi ee.
(4) (a) Phung in neek gual in neek tah ee mual tulta bang heu ing ee;
(b) Mual tulta bang heu ing aw ee phuigua bang dawn suang lang ee.

Source: Tawmging beh khang tangthu, 1973

No comments: