Tuesday, September 8, 2009

Ki thuk pianpian le’ng nuam

A phamta ka pu Awn Za Nang in a zatzel kammal ahi. A tu-le-tate’n a khiatna leh a manphatna ka thei mahmah uhi. Ka theih kia uh hilo in kithuhilhna in zong ka zang jojen uhi. LST in bel ‘mi’n na tungah a hihding na deih bang in nang zong amau tungah hih in’ aci hi. English ten bel ‘you scratch my back and I’ll scratch yours’ a cise uhi. I nungzang a thak ciangin eimah in kikhuat’ theilo ihih ciang in midang in hong khuatsak ding kul hi. Mihingte pen nna teng eikia a sem leh hihtheilo kia genloh nungta theilote hi hang.
Ka pu hong paipihdan bel, hoihnate kithuk pahpah ding, cih ahi. Kua hiam in meh neng nangawn hong kholh leh i neih bangbang toh kholhkik/thukkik pah ding cih ahi. A hun hong halpih kei hi. I neih bangbang toh thukkik ding cih a thupi ngaihsut mahmah khat ahi.
Ka nu pen mehhuan a siamloh tei hang in ama anntui huante ka u Ngaihcing in duhse ahihman in amau’ meh hong kholh phei jel hi. Ko zong ka neih bangbang utoh thukik pah ka hihman un ama’n kanu mehhuan a nekha geih lel hi. Eima hihtheih tan toh ki thukkik ding pen poimoh hi.
Ka nu’n lah ‘ka zawn in hong haisak’ a ci leuleu hi. A cihna san bang dang hilo in a zawn leh neihloh hang in ‘nna hoih leh kilawm asak’ teng hih zolo ahihman in hibang na ci hi.
Si zanhak, Sigal, hantohna, mou vanken ding va piak, hansuang honna leh program khat pepeuh i neih nate uah kithukna toh pai ahi cih genloh in i thei ciat uhi. A lohkhe khollo te hong buai ciang un midang ten tuamah toh va thukkik uh ahihman in buaihuai pi a hong suakthei hi.
Hih thugen pen leitung mihing, a diak in ei Zomite hinsan ahi ci ut phial ing. Pangkhawm a hing khawmte ihi uhi. Keima nuntakna ka ngaihsut ciang in ka tung ah mite hoihna leh siamna te thuk ding ka bat a tamdan ka thei hi. Mite tungah va kisuanlah pen a nuamlo kasak mahmah khat ahi. Tua ahihman in ahitheitan in eitungah midangte kisuanglah ding khop in thusiam zo le hang nuamdeuh sa ing.
Midangte tung ah i siam ding leh kipah ding a poimohdan bel i theihciatsa hi. Thusiam ding leh kipah ding ahih toh kisai in i bulpatna ding in midang cici lo in eima innkuanpihte tungah kipahthu vagen masak pen thupizaw lai hi. Khotang ah kizen mahmah lah a innkuanpihte a ding in bangmah hilo cih zong a omthei khat hi. Sih-le-nat, buaina tawpkhok tuak taktak le hang i taina ding leh hong huai a hong buaipih ding i innkuanpih/tanau te mah ahi hi. Na innkuanpih, tanau naite hoihtak in lungkim sak in. Ni khat teitei poimoh ding hiteh. Hih thu toh kisai a poimohdan theikha teisam kahihman un June 2009 in pianna vangkhua, Tangnuam ka pai un ka tanau nai diak teng tungah lungdamthu genna in ann ka nekpih uhi. Ka pate unau laka hong dampih omsun ka paneu ahi, Vunglal inn, Lanva ah ka neekpih se uhi. Ko inn ding hinapi kapaneu innah ka hih sese uh ciang in aman zong a pau tamloh hang in na nuam khinkhian hi; pa taktak mah bang in sim kahi uh cih lahna ahihman in. Apaisa hunte ah kou tungah a hoihna te uh a ka thuk pianpianna uh ci ding i hia, maban a ding in zong a lohkhol ka hi uh hi. Ka thukna leh lohkholhna pen hih tohtoh sawm ing.
Sigalna sum leh puan kipiate a kiciamteh zel hi. A innkuante’n kuaten hong bang ci panpih a, thukkik ding bangzah ba ka hiam, cih a theihna ding un a kibawl ahi cih ngaihdan nei ing.
I sepna i bawlna peuhah zong I pute pen ei tung ah hong thusiam ding I ut in I deih hi. I tungah a hong siam ding deih ihihman in amau tungah I va siam masak kul hi. Nna sepding a cihte leh poimoh a cihte uh hoihtak a vasep pen, eimah leh eimah a ki thaloh hihang. Thaloh ka cihna in eima tungah hong thusiam ding thaloh ka cihna ahi hi. A lungkim bang un semkhia bawlkhia phot peuhmah le hang khatvei tei, a hun hong tunciang in hong thukkik lel ding uhi. English te’n ‘give and take’ na ci uhi. Ki thukkikna pen leitung dan ahihman in I zuihciat ahi hi. Midang tungah siamna leh hoihna bangzah na kholkhia/lohkhia ta a? Na account ah apoimoh zah net balance nei gige in.
Mite hong thukkik ding lametna kia toh thusiam ding hilo hi. I lamet bang in a hong thukkik/pianloh ciang in khasiatna leh hehna hong tun ding ahihleh tua bang lametna toh thusiam kei lehang hoih sa ing.
Hibang teng I genna in ah “ki thuk pianpian le’ng nuam” cih hong himawk ahihciang in, thuk taak ding in pang ni.

©T. Kamzalian & Tangnuam Magazine Board

No comments: