Saturday, November 14, 2009

DELHI KHODO 2009: SIANSUAHNA LEH THUPHA PIAKNA

~Upa N. Thang Za Khen

Image and video hosting by TinyPic

II Korin 7:1: Kong it lawmte aw pumpi leh lungsim a ninsak theite khempeuh panin kisiansuah I Pasian zahtakna tawh nungta in siangtho sinsen in om ni.

II Khang Tangthu :29:30,34 ah David, Solomon, Hejekiah, Josiahte hunlai a siansuahnate mah siksan in ei Zomite zong lungsung milim satsia gawp in mawhna siangsak ni.

Mangmuhna 1:6 Siampi, Kumpi za To Jesu in hong piakna tawh in kisiansuah tek ni.
Late 66:18 , Ka lungsung ah mawhna kem leng Topa'n ka thu ngailo ding hi.

Paunak 28:13 , A khialhna a iim mipa a dau pailo ding a, a mawhna pulak in a kikhel mipa in hehpihna ngah ding hi.

I John 1:9 Pasian kiangah I mawhnate va pulak lehang Amah citak in thuman ahih manin I mawhnate hong maisak in I hoihlohnate khempeuh hong siangsak ding hi.

Kisiansuahna : Ka pi ka pu, ka nu ka pate uh pan a hamsiatna gui zui a luahsuk ka mawhnate khempeuh uh kisik in kong pulak uh hi. Kong thumna uh hong dawng in. Singlamteh tungah kilhcip in nong phiatmaisak nading in Mate 7:7 siksan in mawhna mai siangsakna Jesu min in kong ngen uh hi. Kong ngetna bang uh a na Khasiangtho a nong sianthosakna lungdam ko in tua ka sianthona uh Jesu min in kip kho tawntung ta hen.
Kha galdona : Hih Khuado pawi ka zat pat pan un ka zawhsiang ma teng un, hih mun hih hun sungin leinuai lam pi tul a thuk vantung lam pi tul a sang, Suah, Tum, Sak, Khang lam pi tul kiimkot, huangsung innsung, vante, nate, kote khempeuh tungah dawihang, kauhang, satan, kha gilo, kha ninte khempeuh aw, ngai un la za un. Thu mang un, buaina, nokkhak, nawngkaina a piansak thei khempeuhte aw, Mathai 4:10, James 4:7 suangin ka Topa uh Nazareth khua mi Jesu min in thu pia in kong hawlkhia uh hi. Pusuak, paikhia, taikhia mengmeng, zekai lo in, a thu manglo teitei na om peuhmah uh leh Mathai 12:29 Pasian thu bangin ka neih uh Nazareth khua mi Jesu min in kong hencip, kong khihcip, kong gakcip uh a, khuamial leinuai thukpi sung, kong khia uh a, Jesu sisan in khuhsuk, tuamsuk in Jesu Singlamteh ka phut kip uh hi.

Thupha piakna : Gamlak Vakna 6:24,25,26, Siampi thuphate:
(i) Topa in note thupha hong pia in hong kem ta hen.
(ii) Topa in note' tungah Ama' maitang hong tangsak hen la, note hong hehpih ta hen.
(iii) Topa in note tungah Ama' maipha hong pia hen la, note' tungah nopsakna hong pia
ta hen.

Note leh leitungbup a, Ciimnuai Geltui suan Zomite khempeuh tungah nopna thupha, damna thupha, hauhna thupha, khansauna thupha, pilna thupha, zaliatna thupha, vangliatna thupha, ukzawhna thupha, minthanna thupha leh pahtawina thupha khempeuh in Zomite hong luandim vek ta hen.

II Khang Tangthu 30:12 Pasian in hih thuphate khempeuh tawh Zomi khempeuh lungsim kikhatna hong guan kim tek ta hen. Amen.

Lungdam Kohna la : l. Nuam ung nuam ung Jesu, 2. Ka khutte lamto in 3.Itna sungah pumkhat hi hang.

Deih otpihna: Topa Pasian aw, ko Zomite a kicing gam khat hong pia in. Pau khat, Lai khat, Ngeina khat, Pasian Biakna khat sungah hong gawmkhawm ta in.

Topa Pasian aw, tulaitak Kawlgam uk kumpite - hong tawlnga sak ta in. Topa Pasian aw, Kawlgam ki-ukna - hong kilaihsak ta in. Topa Pasian aw, Kawlgam leh Aung Sang Suu Kyi - hong suakta sak ta in. Topa Pasian aw, Kawlgam ah nakpi a lamdang kha khanlawhna - hong tungsak ta in. Tuabang mah in India leh leimong dong a om Zomite hong suakta sak in.
Pa, Ta, Khasiangtho: Van a Pa aw, Nang kong pahtawi uh hi.

Benediction: Pa Pasian hong itluatna, Topa Jesu hong nak hehpih mahmahna leh Kha Siangtho hong ompihna, tu leh a tawntung in Zomite tawh kilawi nawn kei ta hen.

Lateel tuamte
Nuam ung nuam ung Jesu lung sungah

Nuam ung, nuam ung Jesu (3) Lung sungah.
Nuam ung nuam ung Jesu aw.
Nuam ung, nuam ung Jesu (2) Lung sungah.

Satan kizosak ken (3) Lung sungah.
Satan kizosak ken aw.
Satan kizosak ken (2) Lung sungah.

Satan kizo khin zo (3) Lung sungah.
Satan kizo khin zo aw.
Satan kizo khin zo (2) Lung sungah.

Ka khutte lamto in ka kam tawh hong phat ning.
Ka sinsung lungdamna tawh hong phat ning maw Topa.
Hong phat ning maw Topa (2).
Ka sinsung lungdamna tawh hong phat ning maw Topa.

Itna sungah pumkhat hi hang (2).
Eite' lungsim leh Pasian a ki-zop khitteh.
Itna sungah pumkhat hi hang.

Tu-in la sakhawm ziahziah ni.
Topa'n hong it zo cih phawk ni.
Khut kilen in I sep khop leh mite'n thei ding.
Itna sungah numkhai hi hang.

Pa, Ta leh Kha Siangtho
Van a Pa aw, nang kong pahtawi uh hi.
Pasian ta aw na min hong liansak ung.
Kha Siangtho lamdai g hehnempa na hi.

For more pic CLICK
Mizzima te lak VDO ettheihta.

No comments: