Monday, November 9, 2009

Laisiangtho leh pauzat

Rev G K Nang in a thugelh 'Laisiangtho khat labu khat' cihtoh kisai a ka commentna te ahi:
I Laisiangtho letna/ pansan apat in pau kila kha in thei ing. English ten Red Sea a cih pen Tedim LST in 'San tuipi' ci. [Adj followed by the noun]. Paite LST pen Lusei a ki pansan ahihman in ei pau a i zat ngei hetloh 'HUAN' {Lusei equivalent=TIN} ki koih mok !

Ka hong sumzom deh Paite LST a 'huan' toh kisai i gen bang in 'Pathian' i cihmok zong Lusei te a pan kila in um tinten ing. Cihna in i zola te enle teh 'thian' kizang ngeilo in 'sian' mah kici geihgeih hi. Banah Paite LST neihma a min kiphuakte ahk na pate khang a min kiphuak teng ngaihtuah le teh 'thian' cih kizang lo ding a 'sian' mah kizangzaw hivaw...Therefore kuamapeuh in Pasian cih zangthei le hang dik leh hoihzaw in ka conclude maive

No comments: