Friday, October 22, 2010

Sihna toh kisai thukup

(L) Khamsuanthang Ngaihte S/o (L) Nangkhopau, Hausaveng ahi. Khotang leh Phattuamngaihna ngai poimoh mah mah mi khat ana hi hi.

Tangnuam 62nd Anniversary Magazine a ding Article kaihkhop ahih lai in ka lungsim ah paunak tuamtuam leh nidanglai thugousiah te bangzah hiam bek aom ding ka deih mahmah hi. Huchih dungzui in hiai bang article ding aki zon leh a phamta L.Khamsuanthang in gelhsa nei ahi chih akitheih chiangin amah om nawnta keileh zong a laigelh pen a sanggam te phalna tawh kila in i Magazine uah hong kisuah hi. Hi bang thute tulai khangthak atamzaw tham ten theilou ding ahih man uh phattuam pih chiat ding un leng lametna nei ing. A gelhtu pa khosung a dinga mi dottham ching, mi polhnuam, kizen leh taima, mi phatuamngai mahmah bannah I khua YPA Tangnuam Unit a ding in Founder President leng ahi. Hih anuai alai gelh pen dawtna leh dawnna dan a hong kigelh ahi a, amah damlai a khosung paidan, kivai puak dan, nopni dahni tawh kisai a ngaihdan hong gente ana en vengveng mah dih nikhat ni chiang in I Zogam in a zat pah dingte himawk eive le!!~ Editor, Anniversary Magazine

1. Pute leh lamsak ki neh zou lo chih I paunak uh bang gen na tak a hia.?

Hiai i paunak uh hong kipat khiatna tuh Biakna toh kisai a hong piang khia a hi. Nidang lai in ipi ipu ten Dawi leh kau a na bia ua,a gindan uh tuh mi a sih chianga akha uh Pialgal a pai ding a huai a paina lampi SAHNU in ana veng ding ahi, a chi ua,huaiziakin mi a sih chiang in a kha PIALGAL alut theih na dingin a suk lungkim ngai hi. Huai ziak in pu ten vok gou a sin leh lung te tua misi pa kha in Sahnu a piak ding in huchin sahnu lungkim ding a PIALGAL a ana lutsak ding chih a gintak ziak un neih leh neih louh thu hilou in misi vui chiang un sasin salung keng sakin vui uhi. Apu lou in misi vui theilo a hih man in khual gamla pi a zin hileh leng a pu tunma teng siluang ana ngaksak uh ngai uhi.Huai ziaktakin pute mohpuak na leh thuneih na lian a pute a tute tung a khasia taleh a sihchiang a luangpen sasin salung keng sak louin vui ta leh a tuu kha pen PIALGAL a lut theilou ding a, a kha pen leitung a genthei tak a vialvak dingin agin tak man un tuten pute suheh ngamlou uh ahihman in pute leh lam sak kineh zoulou chih paunak hong piang khia hi

2. Siluang tuam na puan om tuam hia?

Siluang tuam na puan chih a om tuam kei na a, atangpi in nampuan lam akizang taangpi a, huai a lemtang kei leh puan leiching, a luang khuh mangzou ding puan khatpeuh leng a kizang thei hi.

3. Si puan tawi chih dan tulai in i thangsak sim ua, a phat tuamna om hin nathei hia?

Sipuan tawi chih dan i paidan uah leng a om lam kathei khakei a, a tawi ten tuh ki inntek sak sim mahleh aluang puan hoih leiching a lah tuam zoulou te hon patkhiat hi din ka ngaihtuah a, a hihziak in a phatuamna om hin kathei kei, Insungdongta ten sipuan tawite a hon hawm chiangun huai Bazar puan 20/30 man a tang khate leng akipak tuan khawl kei ua, hawm keile uh lah intekte adin aman na ding pi leng om khol lou zel hin kathei. Huai dial puan tawi sang in Rs.10, 20 bang hon tawi zaw le uh intekte adin a phatuam zotham din ka gingta. Misi I neih chiang a i poimoh pen tuh sum ahih ziakin.

4. Handalni chianga tanu ten puan khong leh a dang dang mi hongtawi te uh i hawmzel uh hoih leh chin touhzel din hoih nasa hia?

Hiai chindan a i neih simsim pen uh tuh a kinthei pen a topsan pah din hoih kasa mahmah hi. A ziak tuh a hawmtu leh a tang dia kilawm pen bang ki millou sa bang om theih a,a hoih deuh tangdia kinem sim ten dial puan bang hon tan khak chiang un kigen siatna leh kimuh dahna bang hontun a, intekte leh a hawm tute bang bang kitheih siam louhna hon tun hin kathei hi. Huai ziak in thilhawm toh kisai pen insung dongta, tanu ten sainawn kei henla intekten’ a khonung in piak tuak a sak uh a om aleh nang hiai ana silh / teng in a chihnop uh leh a mau thuin koih leng kigen siatna numei te lak ah hong dai thei leh kilawm sa ing.

5. Sih na toh kisai ah tu dan a Philanthropic Organization /Youth Club ten’ nitak lenkhomna tan mohpuak na I lak uh ahiding mah hin nathei hia?

Sihna toh kisai ah Philanthropic Organization/Youth Club ten sausawk lodeuh hin kathei, aziak tuh nungak tangvalte mohpuak na chiang ding hi a kangaih dan tuh, misi i neih a kipan sikouh, han bawl, han toh leh adang dang thagum thatang toh sep leh bawl theih chiang hih a, misi ivui zoh tan i mohpuak na in ngai leng hih dik din kangai. Lenkhawmna i chih chiang in thahat nawnlou ten zong ahih theih uh a hihna ah hehnepna, khamuan na toh kisai hita ahihman in saptuam mohpuak in koih leng hoih kasa.Himahleh nungak tangval telhet louh ding chihna bel hilou, tulai I khosak dan, nek leh tak zondan bang leng hong kikheng mahmah ta ahihman in tuailaite a tam zawtham bang student i hihtak ziakin si lenkhawm na pen saptuam te khutah ngakhe ta leng thoveng mahmah din gingta ing.

6. Sigal dan tua i pailel dan sang a hoih zaw om din na gingta hia?

Sigal dan bang leng I nek tak zonna hong kikheng mahmah ta ahihman in a felhuai zo tampi om tham din gingta ing

1) Nidang in bel i nek zonna loukhoh hi a tunbel office, school leh na dang dang sem a nekzong i hihtak man in misih teng a office kailouh, teacher te bang school kailouh student te bang school kailouh khong limtak a i ngaihtuah veng veng chiang in i mimal, i gam, I nam ading in manna lianpi suak ahihdan muh theih in om hi. Huaiziak in i sigal dan pen tawpsan ni chih thu hilou in agal dan hih lamdang zek kulta hi. Office a sem pan ama insung hial ahihkei nak aleh office akai ma hiam ahih keileh atop chiang hiam in misite thuakpihna thil piak /pia in minite 30 khong tu in huai zohchiang in ana sepna ah kuan leh leng sigal hive ve ding hinapi in sunni louhlouh a om mawk sivui ding a mohpuakna nei leng hilou programme a tan neileng hi samlou itam luat man in i gam sung a office napai gina thei lou. Student khat nikhat school a kaikei leh amah nikhat tha mang hi a. Teacher khat nikhat school a kaikei leh student tampite tha mangsak suak uh ahih man in, sepna chiat ah thait in sem leng I gam khangtou ding a misi zong a galdan siam leng tampi gal man veve ding hi hang misi pen tampi pi in tutpih pih lengle hong hing nawntuan lou ding hi.

7. Si in giah a poimoh na omlai hin na thei hia?

Nidanglai in i mawl ua, misih chiang bangin akha laang ding in i gingta a, huaiziak in si in giah i na ching uh hi din I gingta. Tu chiang in misi kha sangin mihing lai te lauh in i neita uhi.

Huai ziak in tuchiang chiang in si in giah a kulna a omnawn kei, phet lou in si in giak te mahmah leng intekte adia lauhuai i suak zota uh hilou hia maw? Tangval ginalou tata bang si in giah i kilawp ua khenkhat ten intekte thil antang, sum, puan leh a dang dangte bang guksak zomah ua, huaiziakin si in giah a poimohna om in kathei nawn kei. Ahih ziakin intekten ngaina tuam leh muang a chialtuam a neih uleh thukhat.

8. I sih chianga azu aham thuak a hantou a i kivui sang ua abaihlam zaw a felzaw leh damtheih huai zo om dingin gingtak nana nei hia?

Neitham mah ing e, Huai tuh septic tomb bawl ding himai. Tulai a i paidan uh hantoh chih khong bang leng lauhthong huai simta mai sa ka hi. Gam i chilta ua, Hankhuk kinaih chikchik in itou ua fit khat hal khong a i toh ciang bangin a tui bang uih mahmah zou a tulai a natna lauh huai a i gen gente uh hantoh kizom te bang a natna hikte bang uh ana silou a leinuai tuilak khong bang ah ana omlai thei bang hi mawk leh chih bang i ngaihtuah ciang banga lungsim nuam nawn khol lou, banah nisa, vuahzu thuak a hantoh chih det bang leng thubaih hi nawlou phet lou in mi bang lengtam deuh deuh misi bang leng tam deuh deuh ta i hih man in hih dan thak pat khiat hun mahmah ta hi.Huai ziakin HUTHELOU KHUL(Septic Tomb) bawl leng a phat tuamna ding tamlou i gen ding uh aw:

(1)Gam save (2) hankuang man save (3) Vuahzu nisa thuak a hantou nawnlou ding (4) Misi ut hunhun a vuithei ding (5) Zanhah tawmtuan ta ding (6) Bio-gas bawl theih ding. Misi a phatuam a zang thei Zomite hi ding. Leitung pumpi a Zomite mipil a theih a om ta ding. (7) Rapture chianga ahon a Vanlam zuan a lengtou khom ziahziah thei ding hi hang.

9. Nitak si lenkhop chiang a tui hawmzel pen sutzawp touh zel din hoih nasa hia?

Nitak lenkhawm sung dakkal 3 sungleng phalou ahihman in hawm nawnlouh hoih kasa, aduh diakte a din belkhat toh noukhat atui mi muhtheih namun ah koih a hoih mai ding o.

10. Misi I neih chiang a News a suah zelhoih nasa hia?

Hoih tham a ziak tuh sihna i tuah chiang a programme kibawl khol manlou a hihmanin leh sikouh chiang a leng mi hong ngaina teng leng kikou kim manlou ahih manin News a suah zel hoih kasak dan ahi.

11. Misi I neih chiang in Receiption i bawl zel a,huai toh kisai in hih dan felzaw hichi zaw deuh leh chih na nei hia?

Receiptionist te mipi ten i dawn zangkhai theihna din hi chin hih leng ahoih diam mo. Receiptionist te i thil tawi i piak ciang in i min, i khua leh i thil tawi zah eimah in gen pah thei leng a fel huai mah mah ding.

12. Sihna chiang a Antang don sing don chihte sutzop touh hoih nasa hia?

Mihing i khosak dan a kibang kim kei mahmah a sih cianga aneilou pen inle Rs 5/10 bang a kigal siau siau ta hang a, nidangin a sum a kigal zoulou i hihmanin sing/antang i donga tuate intekten ni 2/3 a nek ua, a buai louhna ding ua kidong ahi a, tuchiang in sum in iki gal ua, sum in sing lah leithei, antang lah leithei ahihman in bang mah donnawn louh hoih kasa.

13. Philanthropic Organization, Youth Club leh Association tuam tuam toh kisai a Election paidan lel mah uh hoih nasa hia?

Kei ngaih dan in USA te paidan Presidential Form of Government hoih kasa. Aziak tuh tu a ei paidan et in a buai huaina zekzek om in kathei, chih bel President ding i tel a,a lunglut mahmah telkha leng zong Secretary ding a lunglut loupi khat i telkhak nawn chiang in i Organisation hong bah pahmai hi in kathei. Huai ziakin President ding mikhat tel in huai in a Committee member ding guang leh aman a tempaina (talent) uh thei kawm a pan mun honhawm dia Committee hong fel mahmah ding hi.

14. Pu zu tawi nong hilh thei diam? A paidan bang chi dan ahia?

Puzu tawi i gensa mah bangin nidang a misite pen pute louin vui theilouh ahih man in tuten pute zah louh theihlouh mah ana hi. Ahih hangin tuchiang in i Biak hong kikhek ta a, Pialgal Sahnu tang in Jesu hong suakta a hihman in leh misi vuitu pen Pute hinawn lou in Pastorte kizang ta ahihman in puzu tawi i chih sek pen uh, tuchiang in gen neinawn lou suakta hi. Aziak tuh I biakna uh hong kikhek ta a DAWI tangin PATHIAN beta i hih man in.Tuchiang tan a puzu tawi sumang keini I chih keh hi chidan in zang leng hoih din gingta ing. Handal ni chiang in puten sinngpi awm in tute a itna uh leh ngaihnatna uh gen kawm in handalni a sigal a hong hoh tengtawh dawn khawm hileh hoih mahmah din gingta ing.

15. Ahih leh a tawpna ding in khat kong dong lai aw… Melmuh/ Gunman la bang a?

Handal ni chiangin tuten puzu a lup uh dawn khawm in Puten a tu uh sita pen itmah mah uh ahih man in a damlai a niteng a a khoih khak vante laka khat peuh a tu uh melmuh/ theih gigena ding chi in tuten pute pia uhi. Huai vante bel (1) A tupa pa un a vaitun teng a azu lup na zubel lianlou (Belpi) achih uh. (2) Tei (3) Temta (4) Leh Meisah chihte lak a khat peuh pia uhi. Aziak bel tua hunlai a lemlak(photo) chih bang om nailou ahihman ahi. Tulaiin khen khat ten a tunute uh tung nasan ah melmuh kipia, kila chih bang om veve mawk hi. I gensa mah bang in a thil kipiak te uh i et leh numei van him him a tel khaklouh ziak in a puten a tunu te uh tung ah melmuh/ gunman a nala ngeikei uh chih a ki chiang mahmah hi. Huai ziakin tulai a i culture i theih thei chiang louh ziakin buai huai lou ding pi i buaipih khasek ua, handal ni bang a inn tuam a, Innsung dongta teng bang kisam khawm a bel lianpi pi khong bang lei in i kipia a, hih dik/ hih hoih bang i kisa zaw mah a, Sigal a hong paite na ngawn toh kithuah manlou khop in i buai thei zel uhi. Tu hun chiang in i Biak uh hong ki kheng ta a thil tengteng siamtu Pathian I biak tak ziak in i khang tou mahmah ta ua, i mel, i lilim, mahmah uh theih nading Camera bang omta ahih man in i limlak( photo) mah kipe leng thoveng, zangkhai leh khanglui te tuptak sutang tung thei i hihtak ziakin. Huai ziak in a tuam a Innsung dongta ten gengen non lou in mipi lak mah ah apute maitang lahna neikawm in i lemlak peleng fel pen ding a, banah a tupa puan silhlai chih khong bang leng apiak behlap thei ua leh leng khawklou ding hi. Toupan zang thei leh zuithei ding in simtute hon ompih ciat ta hen…

No comments: