Tuesday, June 21, 2011

Zogam a meh lim: Papak

Zing ni suah ma. Mial mahmah lai. Lawmte toh plan a om bang in. Papak laa ki play ma tham in ki ban phawng in ki kuan khia hi. Papak laa I cih Tangnuam khosak a BSF subsidiary training centre a vaiten a Mandir uah a play jel uh 'um zai a zai a...' cih laa pen ahi.

Kuan tou fifit. A gimnam in zong tou ngal. Papak pen a pouna mun ah kum teng in leh a hun kibang cetcet in a hong pou non jel hi. A veteran I ci dia, a senior player deuh ten papak 'map' a nei uhi. A pou deuh na mun teng a lungsim ua map nei ahihman un a ban et tou somsom uhi. A mun leh hun kibang gige a hihman in calendar ah ciamteh pawl a om hi.

Guah hoihtak in a hong zu a, Papak huih a hong nung zomah zaw kipah bang nak om lua hin maw. Papak huih ki ci huih cikhat a hi. Hih huih pen lei zul ah a nung a ‘papak te a palh sak’ a ki ci hi. Guah thuak kom in zon touh fitfit mah; poilo kisa lo in, nuam pen hi mai. Bag a dim ciang in singzawl mong tuak ah khau vuah in tui kot bang in a kikot zawzen hi.A tam mu leh a tawm mu ki om ahihman in I zon khit ciang in lawmte toh ki mu khom in a tawm mute ki hawm jel hi.

Papak pen ci nih a om hi. Pakpi leh pak neu. Pakpi te a lian a, tampi a poukhom kei hi. Pak nih leh thum khong kan in a pou kei uh. Pak neute ahihleh tampi a pou thei hi. Mun khat a poukhom teng ‘khol khat’ a ki ci hi. Kua hiam khat gen dan leh, mikhat in papak khol khat tampi mu, tam lua in sibup zawzen, a ci hi. Tampi pou khom, a tung vom sim milmel I mu bang aw.... Eheu, nuam lua himai. Khat pa a laam zawzen na mah a! Khat pa tageet lah kipahthu geen a thuumna a neih leh a lawm pan ana bot khin geih. A palh khe nailo te tui ah I diah leh a hong palh khe thei hi. Khol khat ah a pou tengteng boh khiat pah ahi mai hi.

Tulai in bawltawm pa ngen a ki ne kha lel hi. A limna a dau deuh in ka thei a, singtang pa papak kaan a lim omkei ka ci hi! Pa' ci tuamtuam a om hi. Leikha in a bawl patung banah panai, pasan, pakep, pakhukbok, patoktawnol, pamua, pameihol, pacingduai, pasi leh a dng dng.

Papak zong a junior player deuh ten ki mu tamlo ahihman in 'theipi' peuh ki zong in ki paw mai hi. Theipi I cih Zakai siah dong pa tuanna singkung' gah ahi. Deihtak ne le hang zong I sung a se hetkei a dailen a nuamsak zawsop in ka thei. Papak kia hilo in theipi zong a zuak theih hi. A season sung in a om lel meh leh thei ahi uhi. A ut ten papak hou bawl in sawtpi a keem thei uhi. Tua mah bang in theipi pen 'theipi zu' a bawl theih hi. Theipi leh theipi zu tampi gelh uthuai mahleh papak zong dia kuan hun ta. Hung dang ah gelh som ni. A season 2/3 lak ah khat a beita cihthu inn lam a pat kaza hi.

No comments: