Wednesday, October 26, 2011

Paite lai gelhdan dia dikzaw- Kei muhna pan

PAITE LAI GELHDAN DIA DIKJAW -Eugene H Chinzahao kupna

JAW cih pen ‘ Amah jaw (mi tate jaw) tuiluang kiang a singsuan...’ a zat din a hoih. Amah a khut a jaw (zeng) hi, cih te pawl...

Pathian in pao a honpiak nungin, nam dangte paidan jui a lai gelh chih tuh, chikmah chiangin a dik ngei kei dia, kuamah in leng a honjui thei kei diing chih leng theih masak diingin a hoih hi.

¬Namdang te gelhdan jui leh pansak in ei a dikkei ci thei lel hilo i maw. Ei pau gelhdan pen experimental basis in a om lel in ka koih.

Huaibanah, tulai in lai gelhtu khenkhat in paidan kichian (formality) om loupi a lai gelh pawl a ki-om a, huan, a simtu diingte khualkha bawnsan hetlou a lai gelh pawl leng i om veve uhi.

¬paidan kician neihsom a panla lel ihi un ka mu.

Huan, Paite laimalte bel a gindan kikheklou ahi ua, a tuh a kia a ging, aw tuh aw a kia a ging, e tuh e kia a ging, i tuh i kia a ging, o tuh aw bang a o kia a ging, u tuh u kia a ging ahi uhi. Huai bel, Paite laimalte ah laimal khat hinapi a laimal nih gindan a ging a om thei kei, chihna ahi. ‘O’ ou bang a na ginsak aleh bel, laimal khat hinapi laimal nih gindan a gingsak na hi diing hi. I theihsiamna diingin, etsakna in taklang lehang:

Paite laimal i cih bang a hia? Paucinhau laimal kia nei hilim lo i maw?

Na bawngpi un nou a neita hia?

Singbong in a bawngpi uh a sat.

Tuni a lou kuanlou diing maw?

Itna jaw thupi lotel eive

Damdawi valei lou diing maw?

Lawm, nang hongtellou diing maw?

Ka uinou uh leilou diing maw?

Nang, lou kuanlou diing maw?

Hiai ‘O’ laimal aw bang a i tomginsak uh a phattuamnate:

IPA toh a kituak a, mi’n a sim dik thei uh

Ahihna diktak zuihna ahi.

Lawmlawm tel! leh Lomlom tel! theihkhenna a omsak

I laigelh uh a khiakna theiloute’n leng a sim thei uh

Mun tampi ah theihsiamna hontun

O leh OU banah AW pen a lemtang thei pen in zat kisom lua in ka mu.
C leh Ch zatna ding mun a om tuam in ka thei
2. HONG LEH HON ZATDAN DIK: Tulai in i paukhiakna uleh lai i gelhnate uah hiai hong leh hon zatdan i theikhen thei mahmah kei uh, chih a kilang hi.Huai kia thamlouin, a zatlouhna mun diing khawng peuh ah leng i zangkha nak uhi.

Hiai hong leh hon tuh, English-te’n prefix a chihte uh ahi a, thumal ma a kibehlapte ahi uhi. Huai omdan bel, hong (open) chihna hiam, gan hon ( a group of some animal) chihna hiam ahih kei nakleh, prefixes ahi uhi.Huchi ahih dungjuiin, thumal a kizompih toh gelhmat ngeingei diing ahi. Ets.1. Laibu hongpia in 2.Laibu honpia in.

HONG, HON, NA HONG, N’ONG, KHUA , KHOTE, pempom leh peempoom cihte pen a lemtanna mun om mah e.

GELHDAN DIKLOUTE: Hiai ah gelhdan diklou chi a ka hon-gelhte khenkhat ngaihdan in bel a diklouhna omlou in a ngai maithei uhi. Himahleh, formality om a laigelh diingte aa diingin, a diklouhna leh dikna theihchet a poimoh hi.

Hilhchet haksapi ahihmanin, a etsakna in taklang lehang:

A dikte- A dikloute

Zougam- Zogam

Zoumi- Zomi

Mualkawi- Mualkoi

Damdawi- Damdoi

Khodou- Khawdo, Khodo

Kei ngaihsutna ah Zogam leh Zomi in kipom thei ciat zaw in koih ing. ZOUMI i cih ciah Zou te kia gen kibang dek sim.

Word ciiltaka zatna leh lemtang zaw din Mualkoi leh Damdoi zat hoih sa ing.

Mizo in Khuanu a cih khong ua pat leh Khua/Khuazing/Pasian/Lungzai cihte ngaihsun le hang Khuado cih d mah hivaw. A root word leh a khiatna thei ciat mah hang maw?

Gelh gelh le hang a hoihzaw leh a dikzaw hong piangkhe mai dia a DIK pen cih ding i nei ding uh.

No comments: