Saturday, January 21, 2012

JOKES tamlo

1.Hatzaw toh Tungtuang koi a hat zaw dia?
>Hatzaw a hat zaw kei dia.
>>Hatzaw cu hat zaw na d in cin Tungtuang pen Hatzaw tungah tuang hiuhiau d ei ngal.

Comment>

 • Khum Ngaih Lian hahahah..tiiittiaat......den ciah Hatzaw ten ong ph na ve uh aw...
  17 January at 20:19 ·
 • Biak Lun Dousel mah2 sek....a hatzaw un atungtuang tuak2 di uh..hehe
  17 January at 20:23 ·
 • Kamzalian Tomging Jokes a kici a theisiam lo ding Hatzaw te om kei veh aw Sister
  17 January at 20:31 · · 2
 • Siing Lian Hatzaw Hahaha! Atung lam ah tungtuang te en to vengvang kawm a "kei hatzaw ve2" cih kul mai lo dia
  17 January at 20:36 · · 1
 • Kamzalian Tomging Na gen dik eis
  17 January at 20:39 ·
 • Siampu Thomte Englian toh Engzau koi a eng (vak) zaw di, chih toh kibang ama :-)
  17 January at 20:40 ·
 • Khum Ngaih Lian hahahahah..Ulian@Hatzaw....ka like lua...
  17 January at 21:01 ·
 • Kamzalian Tomging sepaih kilak. va cing zolo. nang bang dia cinglo a cihleh>>> mi nungah hat tak a ka tai cheu lel hiven ci...lol
  17 January at 21:04 ·
 • Khum Ngaih Lian kare..a sub tah2 a cihte uh hita ven cih maw...lol...hahaha
  17 January at 21:06 ·
 • Ls Munsong Va tungtuan lele a pang zoh tuan keileh hatzaw tuan d...hehe
  17 January at 21:25 ·
 • Kamzalian Tomging Tung ah tuang ahihleh cu pan poimoh nonlo cihna. Hat zaw khin uncontest a
  17 January at 21:28 · · 1
 • Ls Munsong Tungtuang sa hatzaw kahi chih alah na a a tung a tuang sak phot ahi zo diam m hatzaw in
  17 January at 21:32 ·
 • WaynePong Khuptong Zomi Tomging in khuang ana tum ging kauh2 di :p
  17 January at 21:34 · · 1
 • Kamzalian Tomging Zohna khuang izit lol
  17 January at 21:37 ·
 • WaynePong Khuptong Zomi khuang a ging chia tom deuh2 uh eichoo hahaha
  17 January at 21:39 ·
 • Kamzalian Tomging A tungah tuang pa bang kisawi kom zehzeh
  17 January at 21:40 ·
 • WaynePong Khuptong Zomi a hatjaw pen tom deuh2 a ging chianga
  17 January at 22:04 ·
 • Kamzalian Tomging Yes
  17 January at 22:07 ·
 • Mary Kim Hatjaw hatjo le klawm m? Hagaga
  17 January at 22:11 ·
 • Kamzalian Tomging A na khongai oh Grace, den ciah Hangzo te ka hong gen d

2.Kua a thuakhak zaw dia, Hangzo ahk Lunkhel?

>Lunkhel a ngal kei dia. Khel cih om aihcia.
>>Lunkhel cu khel lua in cin a khelna lun (popular) ta. A khel poimoh nonlo. Hangzo chu hang hang lai ahihciang in! Na theisiam na maw?

Comment>

 • Minthang Guite Kiamlou toh Hauzel koi ahausa zaw d?
  Yesterday at 18:37 · · 3
 • Khum Ngaih Lian Hahaha
  Yesterday at 18:37 · · 1
 • Muan Guite Diana Hayden to Salma Hayek kua ahai zo di? hehe
  Yesterday at 18:39 · · 4
 • CeeBee Guite nalh jel eis... Sirjee mah2..
  Yesterday at 18:39 · · 1
 • Xang Hangzo Daguyfrom Picit koi pen a a phattuam zo dia leh koi pen a beng seng zo d,,, tomging m tombing????
  Tombing chu mun vang 1 a kitawm leh phatuam mai thei,,,hup bing thei dia....
  Tomging pen zo,,,, ,, k tomging zihzeh d a hh chiah,a bengseng zo d m....gagaga...... :P
  Yesterday at 18:45 · · 1
 • Kamzalian Tomging I tom leh cu a ging d mah ahihcia, law of nature avoid leh kou theihloh eiboi
  Yesterday at 19:05 ·
 • Kamzalian Tomging FYI, Lunkhel I cih Haokip sub clan ahi
  23 hours ago ·
 • Sanga Samte chi chiitchiat se se, lol
  21 hours ago · · 1
 • Sanga Samte khovel a behmin laklak a tampen Suante te chihdan eihchu moms - Adam suante, isak suante chih hisuk deudou ahihchiah :D
  21 hours ago · · 1
 • Xang Hangzo Daguyfrom Picit eh..ana h m.... Hilele,,, behmin a zo,,k chiamnuih dah kei ni uh,,chh kha ka gen ut na ziak aiii.....ng a upa zo in nana theisiam zo d chh e hn koih leh,u prove me wrong.boss...... Y ziak mai2 h kn cmnt a,thulaak y lo deuh kn gelh...... Hahaha........

No comments: