Sunday, January 8, 2012

Ka damkhiatna uh Hospital

Background story

Nipi ni (dt 11 Dec 2011) biakin kikhop lai in ka tapa leh a ni' a ki delh pawt bal bal uhi. Inn pai suak in ana ihmu ua, lupna tung ah nasatakin a lua hi. Nitaklam in sungkhoh leh ci sa in a behlap hi. Amah banglo tak in halh lo kia hilo in a zawi dildel hi. Ka u Mung te nupa Kohima apat hong tung ua, hong hoh phei ngal uhi. Naupang Mungsuan damlo a muh un 'doctor kiangah ka gari un va taipih ni', a ci uhi. Ko bel 'enkhe lai phot ni' ka cih bawl ua Mumbai a ka doctor pa ka phone a, Domstal leh Crocin ana pia un cin a hong advise hi. Ka u Thang toh motor Bike in kikhohkhe ngal. N Lamka ah omlo. District Hospital kong a Pharmacy ka naih uhi. Tulai domstal supply a omkei ci in replacement khat a hong pia ua ORS juice pack 4 toh ka lei hi. In ka tun in ne sak pah. Dak 9 in ka lum ua dak 10.30 lak in a ek tui luan in a hong luang non hi. Diaper apat leetkhia zawzen. Khengkhia, damdoi pia in ka lum non uhi.

Consultation leh admission

Zingkhua hong vak in thopah. Daileng non. Hi kei, va ensak ni ci in pa Thang thusiamna toh a gari zang in Dr Vumchinpau Tonsing kiang ah kava ensak uhi. Rs200 hong la. Kiman petmah. Cold diarrheoa ahi cih dortor in hong hilh hi. Admit din hong refer pah a, kou zong Lamka District Hospital, Casualty ah ka tailut uhi. Entry formalities teng ka hihzoh un Children ward ah ka taito uhi. Building first floor, pu Saikhenpau Hangsawk in ana lam pen ah ka lut uhi. (Ka theihkhelh kei leh 1985 kum a kiluah ahi. A building hoih mahmah lai. A pilh om nai lo. A kilam thak te sang in a tou zaw lai de aw ci ing). Nurse fel sim mahmah khat in hong na enkai a damdawi lei ding hong gelhsak te ka lei ngal hi. Table khat pansan in drip bulh. Om na ding lupna omlo. Ekbuk kiang ah mun awng a om zek a, tua mun ah ken a drip bottle khai in ka zi in baang pansan in Mungsuan a pom hi. Sawt kuam tak ka om khit un a sung ah theihngei te lupna nawl khat ah ka ki henlut uhi. Vangphathuai tak in lupna hong awng a, nget cencen zoh in lupna ka mu khong uhi.

Sapkhiat in ka om a khutpek cia laithem a hong pia uhi. Bill for Rs345 ahi a admit fee toh simkhop ahi. Ofis a reimburse din leh a poimoh hunah damlo kha ka hi uh cih cetna din District Hospital lai taktak poimoh hi ing a! A hi theilo pi chu bang I genta dia! Tuzing a doctor private clinic ah Dr consultation receipt zong deih huai veve ei. A omkei tuak mok a hiven! Pharmacy te kiangah damdawi I leite a receipt hong pia in I cihleh 'a man a kigelh vele' hong cihsan in hong pe ut kei mok hi. Ken ta get inlah 'hilo ken deih ka hi' ci teitei. Ka kuan non in pharmacy dang ah ka leita. A bill hong pe ut uhi. Lamka khovel chu lamdang himai.

Ka u Thang leh nau Lal ten Hospital ah hong delh in an a hong puak ngal uhi. Ka omna uh building nuai lam ah kumsuk in ART centre pang ah an ka ne ngal uhi. Gim nam omleh zong poi sa lo in ka ne suk miatmiat hi. Ankam lim keileh zong gilkial loh na ding ci in ne geih ka hi mai. Nitaklam in ka dailen hong suak in ka Papi te inn Burma Store, Mualveng ah kava dailen kom in tuidawn ding ka va la hi. Panpih theihdan a omleh ci in ka nau Moia in hong zuito ngal hi. Damlo ten I hihtheihloh te Nurse leh doctor te zat ahi a, a dang teng ei le ei a kito delh ahimai. Doctor in a round sung kia longal visiting hour ahimai in ka mu. Doctor in a hong round dekciang in, 'na na pawtkhe thei d uam' aleh cih top uhi. Tampi pi om huthut mai. Zan lup hun hong hih in piching mi thum leh a damlo Mungsuan lupna khat ah ka hong kual khom uhi.

Night life and our sorroundings

Zan hong hita. Guta lata te apan kiven ding ahihdan a hong hilh uhi. Bang ci kiven mok ding ahia, cih buaihuai sim. Damlo veh kineihte bang hi thei thepthup ahihman in theih haksa pi khat ahi.

Ka lupna paam ua lumte a pa zukham in hong zan lut, a tanu inn ah paipih som in a zi a phil phil hi. A giakpih dingte tawngheh in zan mial pi in a paisan uhi. A langkhat lam ate ahihleh a pa pen khamtheih hih ginalo ci in midang tangval khat in naupang nu' hong heel kom in a ompih hi. A tangthu uh bel mi tuam in a gen dungzui in tampi mahmah a om hi. Damdawi inn full house lua kisa a lupna tang zolo ten varendah a phek phah a om uhi. Vot ven aw. Kei, lupna tungah kual ngiungeu pan zong votsa hi ing a. Zingsang in ka uCing in hong delhto in vuk kia cih a hong gen hi.

Unit/Room no I, bed no 1 a om naupang piang tuung ni 3 lel ahi. A pian in a nu'n (thahdoute) sanghkhe zo pahlo a ci ua a khuak effect a ci uh. Oxygen a pia ua ka awlmoh mahmah uhi. A hoih jelna hiam, cih check ahi kei. A si dia a koih uh ahiam peuh ci ing. Nurse duty te kiangah naungek damlo a zun leh ekte silsiang leh kem siangtho din ka va gen hi. Zahtakhuailo deuh ka hi diam ah bangmah a hihloh tak un a kiang a Vaiphei nupi khat toh ka zizi in a khek sak uhi. Nau tunna puanlum nih leh puan pan khat banah sum Rs100 ka sawk khe sam hi. Panpih tuak a tam mahmah hi. Kou room a bed 13 a om Suangdai te puan gina neilo ahihman un puanlum nih leh ka zi in a nu uh teen theih ding a luppih pheituamlum khat a pia hi. Ken lah ka neih sunsun a hausa pen mah bang in ka homkual mok hi. Damloh I cih I hospital uah a nuam kei mahmah a dam ding ahi top mai. Gen sau dah ni in thudang gen mai ni.

District Hospital building a bawl thak pen uh a zo simta uhi. Operation theatre leh surgical ward din a ki zang ta. A kong pam ah prayer hall khat a om hi. Damlote panpih leh thumsak ding ahihdan a gelh ua ki cian kasa mahmah hi.

Ka damta uh

Drip bottle nih ka khai khit un ka tapa Mungsuan a hong tei panta hi. Lawm Ginza te'n ka tapa hong etna hong piak khedap pen bulh in varenda ah a tai tai ta hi. Pawt pah ka ki lamen ta ua Nurse te kiangah drip lah khaikhinta, halhta ka hihman un na hong discharge thei d uam, doctor in bangmah thu hong nutsiat lo hiam kava ci hi. Doctor visit ngak ua a cih man in ka ngak charchar uhi. Nitaklam dak 1 in hong round in normal receipt cia a lian lai pek khat a hong piak uh a disrcharge cert ahi. Hih pen press print ahi a hoih kasa hi. Ka doctor pa uh hong advise/prescribe na lai pek pen a hong pekik kei mok ua hiven. Damta, pawt ut law mahmah ka hih man in ka lai uh mangsak kha uh hia, bang cih kha uh hia cih ka kankhe non se kei. ka damlohna uh medical record om hetlo in pawt ka hi mai uh. (kipahsak in) ISO certified Hospital ahih ding kal a ngaklah huai mahmah. Hileh kikhen lamdang na om ding in lamen pong ni. Dam ding mah hi. Cidamna hoih go manpha ahihdan ka theihkhiat beh deuh in ka thei.

No comments: