Wednesday, June 27, 2012

My take on Tombing and Tomging


(or Tawmbing and Tawmging for that matter)
1. Ei Zomi teng Burma apat kipan ngen ihi uh. Kou bel Mzr apat na cih hial leh; Burma apat a tailut masa zaw deuh te na hi kha ding uh cihna.
2. Tuni tan in unau Burma a om ten khangthu a kem hoihzaw uh. Nidang in beh khawmpi a om a behmin TG gelh din thupuk ngei uh. Nikum lam deuh in zong khawmpi ana nei uhi.
3. Pu Tomging apat simsuk in khang 14na ka hi. A banban in ka gen suk thei vek. Tomging in a tupa GingLam nei ngel ven, Tombing in tupa a minphuah Bing Something a om hia? Hong gen dih uh! Omlo mai thei.
4. Kou kia hilo in Bungmual ah leh zaiawihsiam Biaksang of Mualkawi (pasal neita) ten Ging zang uh. A dang zong om hivaw.
5. Cl-IX/X Paite laibu ah zong beh thu ah Tomging(Tombing) ci in a kigelh ngei. Tu edition ah a kigelh lai hia ka thei kei.
6. Hoih I sak leh I lungkim dan in gelh lel ni. A gelhlo te zong hi veve lel ung. A tuam pi hihetkei hang cih thei le hang hun lel. Something like Vualnam and Gualnam.
7. Mi nam ki tam deuhdeuh leh i sakmin buai ding. Kamzalian Tomging leh Kamzalian Tombing pen mi tuamtuam nih hong hi mai ding.

No comments: