Thursday, February 7, 2013

KKSLL

Tuni ofisial email khat gelh. Khauh pai sak kha pian e. Nuam het kei ei. KKSLL. Gelh thoh d te et thak2 ding mah hi. Record ah om den hi mok ahihcia. Kampau chu kua man voice recording ana bawl lo ding ahihman in, ka ci kei cih thei

A tam zaw ten phone call in ka nget pen hong confirm ziah2 uh. Khauh pai a sa na om kha laizang. Ka etkik ciang in khauh lua bel hi kei. Ka boss toh Regional Office a boss lian khat ki ngik uh. Ken lah nuam sa hetlo e. Mujhe maf ka ro, ci ding lah hi samlo. A diklohna ka zon uleh mukhe veve. A diklohna a lauh man ua, hang sawk hih tuak.

A diklohna uh pen va phoulak lo mai...

No comments: