Sunday, September 1, 2013

Review: H. PAU ZA CIN' LATE- TUN LEH ZUA LUNGTUP

La phuahsiam kia hilo in thugual gelh siam pu H. Pau Za Cin ( a tamzaw ten Tompu ci a a theih) in a la phuahte DVD sungah khumkik cih ka zak ciangin lungnopna khat ka nei hi. Nidang in a lavui gelh 'Khamtheih' toh kisai ka phawk kia hilo in ka teacher ahih sawnsawn na toh ka zahtakna a lian hi. A lagelh bangin 'zing vaihawm siam zen si cia' ka ci ut hi.

A laphuah tampite lakah la 18 khumkhopna ngaklahtakin a DVD hongkhia bapbap zawzen in ka autoplay hi. Tuhun in Lamka khopi leh Zomi sung a lasiam tuamtuam te sak ahi. CSA lapi
'Hanlung ciam ni' toh la piiten hong pan uh ahihman in kana sakpih pah hi. Khe tat leuhleuh kawm in 'hih eive' ka ci a 'i hihna peuh ah hanlung ciam ding mah hi' cih toh kei le kei ka na ki hanthawn hi.

Bek thamlo in pu
Thangzalun, Roumuan, Jimmy, Mangno, Sawma, Shalome, Beth Lun, Nei Cing leh Thianniang te hahpanna in kum paita in Shillong a om Zomiten Compact Cassette dimkhat ana khum na uh Album min dia azat uh la mithang 'Siamsin momno' zong a om hi. I gam in haibang hong ngaklah lua hi e. Lungsit lo hanlung ciam mah ni.

Eite maban ding i ngaihsut ciangin a hoihlo lam laphuakpa gen bangin tuang hong tung ding
geel ngam la'ng. Pupa patsa giabang zun ding hi hang e. Cikmah hun in lailung in ngilh kei ni. Ei tuibang kigawm leng kuan gibang hong khen dia cih kammal a dikdan theihsiam din ahoih hi.

Khuapi sungah cih la pen hoih mahmah. A koi abang hileh i hinna poimoh pen ahihdan a taklang hi. I kipatna mun leh i inkuante phawk ding ahihdan hong theisak thakthak hi. I tenna mun
lailung muanna omlo. Eima insung beek ah lailung muang thei leng maw cih in a om hi. Tun leh zua lailung nem tuam ding hi ven!

Lungtuak tuibang gawm ni. Sianmang in hong siam hen la.

Mihingte i pian ni leh sih ding hun theilo hi hang. Hih hang hi bang lungdam pawi hong tung. Sian in lum bang hong sung hen la. Pham nua ciang a tuibang ki-it pen
zekai lua; lung geel in cih kammal te i zak ciangin ngaihsut ding, selung geel kik ding om hitah e cih in a om hi.

U leh nau, nu leh pa zahtak ni. I tunnu in, thei bang sen a pat kong it momno aw. Tung solkha tang nuaiah lungtup zaideih awi ing ci hi. I omdan a dikloh ciangin i nu leh pa kahtam 'Nau bang nong tawi khe zen maw. Cik leh tun le zua luankhi
dai bang theng ding' cih ahi tangial hi. Zata'n sinthu hong lel ei, gual lai ah hei ngam la'ng e na ci uhi. Banah The very popular song translated in different dialects and originally composed in Meitei lawn, 'Ima eigi angang oiri ngeidah iswar gi wahei tambi ra di’ cih in nidang akipat tunitan i sinlung hong sunkha lai veh.

Kuankhia ni khangno thahat lai. Khangno thahat lai nite thei bang hut mai ding maw pamlua sa'ng e cih la bang i zakleh pi Biakim Shoute bang phawk khak in a om hi. I heina peuh ah sian in hong siam henla. Melmuh kik dong sian in hong kem hen.

A la thute hoih thei mahmah ahihman in '
must buy for personal collection' ahi. Mun tuamtuam ah kingah ta. A thucian theihbeh ut te a ding in pzcinhatzaw[at]gmail.com ah kan theih ding hi.

No comments: