Tuesday, May 6, 2014

Naupang kum 3 in sahou gu

Ka tapa kum 3yr, 7mth in sahou lupna tung-ah ne ahi cih hong report kom in ka zizi in bedsheet niin kheng di'n a hong zawn hi. Lukham kiangah sathem a na om takpi hi.
Neulai hong phawksak mahmah a ka mohpaih kei hi. Bang mah ka gen loh hang in ka nuihza pian. Tulai teng a unau un a gongthak in 'khang dek' uh ahi ve ci in koihdan khat ka nei hi.

Nitak in ama iPad kimawl break kaal in sahou bawm ava luh non a, a u in a sahou neek thei ahih man in, papa Mungsuan in sahou ne, a gil na d maw a cihleh tai cencen in a va koih kik hi. Nuihsan a ut het kei a ka nuihsan uh hi. Hih nonlo ding in 'um pong mok' hi ing.

Sahou incident nei ciat hang e maw, I genkhiat hetloh hang in.

No comments: