Tuesday, May 20, 2014

Review: Phatna luangkhawm ~ Pumkhothang


Zaila phuahsiam Pumkhothang in a laa phuahte khumkhop na ahi. A album min mah suun in nam tuamtuam banah film star ten i biak Pasian phatna a luankhop uh music video (Phatna Luangkhawm) ahi. Lawm Siamkhansang leh a team ten music toh a hong bulh khom ua ngaih nop mahmah. Lasa teng leh contribution nei teng minlawh ciat ding ka cih hinapi I Topa mai ah bangmah hilo ihihna phawk in ka gen ngam kei thak hi. Hitamahleh a tanu Siami in ki-pezotak in a sak theih kia hilo in a by heart pen thupi hina e. Extra credits ding in laa khat tawh a hong khup hi. A laate hoih vek, teel tuam ding omlo ahihman in a ban ban in ngaihkhiat lemtang pen. Khosakna haksat ziak in pa in a in tate that, khamtheih hang in innsung/gamsung ah buaina leh huhamna tampi kituak. Aw, ki-itte, ki-laizomte dougal a suak zouta. I thou ding. Kisik in Topa I zuan ding uh. Khelh vang in aw sen momnou sanggah a tam ngei. Thuaklo di te natan in I thuak uh. Zuang tho ni aw; A liam ma in I zuan meng ding. Khovel ah I len sung in A vualzawlna tang kha sam a, a tul ngeilo pahna mu in, ‘Aw na hoihna ka mu, kei leltak in. Jesu neih kei din a hun hi. Nang itna bang om lo’ I cih theih na ding in Topa ngaikhe tute hong vualzawl ciat hen aw. 
A nuai ate kiangah 150INR in a muh theih ding. 
Delhi- Mr Songzalian -9971472919 
Shillong- Mr S Thangzamuan-8794862122 
Bangalore- Mr Song Vualnam -9902732451 
Guwahati- Mr Lalte -8014074040 
Pune- Mr Vumkhanpau -9545861736 
Mumbai- Mr Lala Hauzel -9833355223 
Chennai- Pastor Paununsang -9840697548 

Laa phuah I cih pen thu baih hetlo, pu Zorock in hun lut ahi a cih bang in, deihna nei a laa kiphuak ahi. I sung a om pen I genkhiatna dingin kammal deihtuam kizang hi. Tua ahihman in pau ki-theituah sungah laa ki-phuakte letkhiat hi kei leh ka ci. English leh paudang a ki-phuakte te thu tuam in koih leng. A album pen vol 1 kici ahihman in next volume ding te a ngaklah pah hi mai ing. 

No comments: